Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Bull/De Oude Klinker B.V. te Beuningen, 2007/059 Rechtbank Arnhem.

Toepasselijkheid
Artikel 1

 1. Alle offertes wat betreft prijzen, modellen, uitvoering ect vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte, de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend, evenals alle gegevens door verkoper verstrekt en opgenomen in catalogi, tekeningen, afbeeldingen e.d.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt, tenzij verkoper daarna het aanbod herroept
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aan gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Uitsluitend deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. De verkoper wijst uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Prijzen
Artikel 2

 1. De op de dag van verzending geldende prijzen worden in rekening gebracht, voorzover niet anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, in- uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 3. De verkoper is ten allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs van de koper te verlangen.
 4. Alle door verkoper opgegeven prijzen of in de prijscouranten van de verkoper vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
 5. Nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, zullen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
 6. Naast de in lid 5 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijswijzigingen als gevolg van wijziging in de valuta, prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan verkoper worden doorberekend.

Emballage
Artikel 4

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 1. Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst daarvan door de verkoper aan de koper een creditnota verstuurd.
 1. Afwijkend van het in lid 1 en 2 bepaalde is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage. Tevens is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor het retour sturen van producten die ongezien gekocht zijn.
 1. De koper is eerst bij ontvangst van de creditnota bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde en wel tot het gecrediteerde bedrag.
 1. Indien het bedrag der creditnota meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van deze nota nog verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan de koper voldaan.

Betaling en zekerheidsstelling
Artikel 5

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, vindt betaling van de koopprijs en de bijkomende kosten contant voor of bij aflevering van de zaken plaats.Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank-of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
 1. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door de verkoper is ontvangen.
 1. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken kan de koper geen recht ontlenen om betalingen op te schorten of om de nakoming van andere verplichtingen op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) zaken of diensten waarvoor de betreffende klacht geldt, of opvolgende of voorafgaande (levering van ) andere zaken of diensten, noch geven klachten de koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorgaande, de bestreden of volgende leveringen.
 1. Indien de koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper ingebreke is, heeft de verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten  totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van de zaken die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van verkoper om de schade op de koper te verhalen.
 1. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste

Factuur

 1. De verkoper heeft her recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van de verkoper is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor de verkoper ontstane schade op de koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Reclames
Artikel 6

 1. Koper dient de zaken bij aflevering op de hoeveelheden en kwaliteit te controleren en hiervan aantekening te doen op de op de bij ontvangst te tekenen documenten.
 2. Reclames betreffende de geleverde zaken dienen schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de zaken voor zover het gaat om niet onmiddellijk waarneembare gebreken.
 3. Bij gefundeerde reclames is de verkoper tot nalevering van de betreffende zaken verplicht. De koper heeft geen recht op vergoeding van verdere kosten en/of schade.
 4. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt, wordt de koper geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Levering
Artikel 7

 1. De levering van de zaken vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeld op de factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van levering zijn overeengekomen, welke plaats van aflevering alsdan staat vermeld op de factuur.
 2. Indien de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, bewaart, indien voor zover mogelijk, de verkoper de zaken tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden, na ommekomst van welke termijn van een maand de koper de verkoper alle door haar als gevolg van het niet kunnen verrichten van de prestatie gelden schade zal vergoeden, zulks onverminderd het recht van de verkoper de overeenkomst wegens niet nakoming door de koper binnen termijn van een maand te ontbinden.
 3. Vanaf het tijdstip waarop de koper de zaken in ontvangst had behoren te nemen, zijn de zaken voor rekening en risico van de koper(in afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel)
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 2 is de koper gehouden de verkoper de kosten van bewaring en transport te vergoeden.
 5. De eigendom van en het risico voor de zaken gaat op de koper over bij de aflevering.
 6. Bij grotere opdrachten heeft de verkoper het recht in gedeelten af te leveren. Op elke afzonderlijke deellevering zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 7. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geven de koper geen recht op schadevergoeding.Een opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8

 1. De eigendom van alle door de verkoper aan de koper verkochte zaken blijft bij de verkoper zolang de koper verkopers vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de vorderingen uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper verkopers vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 1. Zolang de verkoper enige vordering, uit welke hoofde dan ook, op koper heeft, is het de koper niet toegestaan om over de door de verkoper geleverde zaken te beschikken, dan wel terzake daarvan rechtshandelingen aan te gaan, zulks dan nadat de verkoper daaraan als mede aan de condities waaronder een en ander is geschied, haar goedkeuring heeft gehecht.
 1. Zolang de zaken niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere rechten jegens wederpartij.
 1. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper is de koper verplicht om, ingeval zaken door hem aan derden zijn doorgeleverd, de verkoper op eerste daartoe strekkende aanmaning al zijn rechten te dier zake jegens die derden aan de verkoper over te dragen of te verpanden(naar verkopers keuze) van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben .
 1. Ter voldoening aan deze verplichtingen verpandt de wederpartij reeds nu voor als dan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden.
 1. Zodra de koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper, is de verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen.
 1. De koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name op eerste daartoe strekkend verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door verkoper geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft gekregen.
 1. Indien de wederpartij na sommatie van de verkoper in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25 procent van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5 procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de verkoper om daarnaast nakoming te vorderen.

Wijzingen
Artikel 9

Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

Kwaliteit en omschrijving
Artikel 10.

 1. De verkoper staat in voor de kwaliteit(afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van de aflevering, voorzover de door de verkoper geleverde zaken op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de zaken.
 1. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen zelfs niet indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Overmacht
Artikel 11

 1. Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht nog niet uitgeleverde opdrachten te annuleren.
 2. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in levering van energie alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen, grondstoffen, half fabriekaten of eindproducten, geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 1. Indien de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd geldt lid 1 eveneens voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Ontbinding
Artikel 12

 1. De koopovereenkomst kan zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring worden ontbonden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 1. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Artikel 13

 1. De verkoper sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens koper en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper.
 1. Niettegenstaande het vorenstaande zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Tevens kan de verkoper nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van de koper te boven gaat.

Schade
Artikel 14

 1. Indien de koper enige verplichting uit deze overeenkomst niet, of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is hij, voor zover nodig na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan de verkoper alle in deze voorwaarden opgenomen kosten en schaden te vergoeden.
 1. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft de verkoper het recht om zonder verdere sommatie of   ingebrekestelling, een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus een procent en herleid tot een percentage per maand.
 1. Alle kosten, waaronder incasso-deurwaarders en advocaat kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door de verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van de koper en deze kosten bedragen tenminste tien procent van het factuur bedrag (incl. btw)met een minimum  van € 113,44(excl. btw).

Toepasselijk recht
Artikel 15

Op alle overeenkomsten die de verkoper aangaat, is Nederlands recht van  toepassing.Alle geschillen, die voortvloeien uit deze  overeenkomst, zullen worden voorgelegd en beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, zulks met uitzondering van geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.

Deponering
Artikel 16

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem en aldaar op te vragen.